Inspiratie document SER: Skillspaspoort

Om een positieve leercultuur te stimuleren wordt vanuit de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen gewerkt aan het doorbraakthema ‘Vaardigheden in kaart’. Een doorbraak die ontstaat als werknemers hun ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties (skills) zichtbaar kunnen maken en kunnen meenemen gedurende de loopbaan, nu en in de toekomst.

Skillspaspoort

Het zichtbaar maken van je skills en talenten kan in de vorm van een Skillspaspoort. Hiervoor pleit Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad.

Als werkgevers dit document ook erkennen en herkennen, kunnen vaardigheden en competenties beter worden betrokken bij matching op de arbeidsmarkt en bij het kiezen van de juiste scholing en ontwikkeling. Dit kan helpen de tekorten op de arbeidsmarkt terug te dringen.

SER: “Inzetten op duurzame inzetbaarheid is voor zowel werknemers als werkgevers een must. Hierbij biedt het fijnmaziger kijken naar wat mensen al in huis hebben en welke mogelijkheden zij daarmee hebben, al dan niet met gerichte scholing, veel kansen. Dit inspiratiedocument levert een bijdrage aan het toewerken naar een gezamenlijke aanpak richting een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Vanuit de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen dragen wij de komende tijd graag bij aan het realiseren van deze doorbraak. Een doorbraak die door de coronacrisis urgenter is dan ooit en daarnaast een stevig fundament biedt voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van morgen.”

In dit inspiratiedocument wordt door een groot aantal mensen vanuit onderwijs, onderzoek, sociale partners, EVC-aanbieders, regionale samenwerkingsverbanden gericht op leven lang ontwikkelen, UWV en SBB gezamenlijk uiteengezet wat er voor nodig is om dit te realiseren.

Skills centraal stellen

Samenvattend geldt dat met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs skills meer centraal komen te staan. Intersectorale mobiliteit, loopbaanpaden en scholings- en ontwikkelroutes kunnen efficiënter in tijd en kosten. En daarnaast motiverender en effectiever worden ingericht wanneer een betrouwbaar inzicht bestaat in gevraagde, aanwezige en nog te ontwikkelen skills. Dit vraagt enerzijds een proces van uitwisselbaarheid van terminologie, waarbij betrokken partijen samenwerken om dit fundament te realiseren. Anderzijds zijn sectorale en intersectorale initiatieven nodig om ervaringen op te doen met bestaande instrumenten om skills te valideren en draagvlak bij werkgevers, werknemers en het onderwijs te bewerkstelligen. Het inspiratiedocument biedt de basis om hier de komende tijd gezamenlijk de schouders onder te zetten.